دبیرستان هوشمند شهاب نور «دوره اول»

دفتر گزارش امور آموزشی، پژوهشی و پرورشی

سال تحصیلی 1400 - 1399

 

پیش در آمد

پرسنل دبیرستان هوشمند شهاب نور با توجه به شیوع بیماری منحوس کرونا  از اواخر سال تحصیلی 1399 - 1398 برآن شدند تا با تلاشی جهاد گونه تمام توان خود را به کار گرفته تا در حد توان گامی در راستای تربیت و آموزش  فرزندان این مرز و بوم بردارند و موجب کاهش حداکثری صدمات ناشی از تعطیلی مدارس بر فرآیند آموزش ، پژوهش و پرورش دانش آموزان شوند.

با مدد و عنایت خداوند منان از ابتدا تا اکنون این فرآیند با قدرت ادامه یافته است و پرسنل و دبیران مجموعه در صدد ارتقاء هرچه بهتر کیفیت این فرآیند می باشند و لحظه ای دست از تلاش نخواهند کشید.

در ادامه ی این گزارش به گوشه ای از  فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و پرورشی پرسنل دبیرستان هوشمند شهاب نور در سال تحصیلی 1400 - 1399 اشاره خواهیم کرد .

به امید گوشه نگاهی از سوی خداوند متعال

 

فهرست :

پیــش درآمـــد ------------------------------------------  صفحه 1

گزارشی از فعالیت های آموزشی و پژوهشی --------------------  صفحات 2 الی 7

گزارش تصویری از فعالیت های آموزشی و پژوهشی --------------------  صفحه 8

گزارشی از فعالیت های پرورشی و تربیت بدنی ------------------  صفحات 9 الی 11

گزارش تصویری از فعالیت های پرورشی و تربیت بدنی ------------------ صفحه 12

 

     
 
 
     
 
ورود به مدبر  
     
 
پیام رسان  
گیرنده
     
 
#کرونا